Non Vi | Všeobecné obchodní podmínky

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky užití (dále jen „VOP”) platí pro přístup do mobilní aplikace Phoros (dále jen “Aplikace”), jejímž vlastníkem je non vi s.r.o., IČ 293 74 502, se sídlem Partyzánská 7043, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76551 (dále jen “Poskytovatel”).
 2. Aplikace je ve smyslu autorského zákona autorským dílem, kdy majetková práva k dílu je v souladu s autorským zákonem oprávněn vykonávat výhradně Poskytovatel.
 3. Poskytovatel prohlašuje, že je autorem Aplikace a že s užitím podle této smlouvy nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis.
 4. Uživatelem Aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen “Uživatel). 
 5. Tyto VOP upravují podmínky užívání Aplikace a smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem
 6. Ke vzniku smlouvy mezi Poskytovatelem Uživatelem dochází vytvořením uživatelského účtu. Obsah smlouvy tvoří toto Smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí Uživatel s tímto Smluvním ujednáním ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu.
 7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu s Poskytovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. Tento písemný souhlas může být kdykoliv Poskytovatelem vyžádán a Uživatel je povinen jej neprodleně předložit, jinak je Poskytovatel oprávněn objednanou službu zrušit.
 8. Vytvořením svého účtu Uživatel vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s těmito VOP. 
 9. Poskytovatel uzavřením této smlouvy přenechá Uživateli oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci na dobu neurčitou. 
 10. Poskytovatel uděluje Uživateli neomezenou, osobní, nepřenosnou licenci k používání Aplikace.
 11. Toto licenční ujednání upravuje užívání jakýchkoliv aktualizací Aplikace, kterými Poskytovatel nahradí nebo doplní původní Aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.
 12. Tato smlouva neuděluje Uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Poskytovatele.
 13. Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům Aplikace nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.
 14. Aplikace umožňuje rezervaci volných termínů nabízených společností Non vi Fyziocentrum a jejich následnou správu. Umožňuje také podporu vývoje (viz. následující bod níže).
 15. Aplikace je ve vývoji. Po spuštění plné verze bude nabízena a poskytována Uživatelům, kteří budou v Aplikaci nabízet své služby (dále jen "Provozovatelé"), výhradně v předplatitelském režimu. Pro zajištění finančních prostředků na další vývoj vyzývá Poskytovatel prostřednictvím Aplikace její Uživatele k podpoře. Za jednorázový vklad nabízí Uživateli odměnu v podobě licence budoucího provozovatelského účtu (dále jen "Phoros Office") za výjimečných podmínek:
  a) za podporu vývoje v hodnotě 1.449 Kč poskytne Poskytovatel licenci Phoros Office zdarma na 12 měsíců. 
  b) za podporu vývoje v hodnotě 3.890 Kč poskytne Poskytovatel licenci Phoros Office zdarma na neomezenou dobu
 16. Počet nabízených licencí jako odměna za podporu vývoje je limitován:
  a) 100 ks licencí Phoros Office zdarma na 12 měsíců
  b) 400 ks licencí Phoros Office zdarma na neomezenou dobu
 17. Každá nabízená licence jako odměna za podporu má vlastní kód, který bude spojen s e-mailovou adresou Uživatele, který vývoj podpoří.
 18. Získanou licenci Phoros Office bude moci Uživatel po spuštění beta verze aplikace otevřené i jiným Provozovatelům (nejpozději 31.8. 2021) registrovat nebo předat druhé osobě (budoucímu Uživateli) za podmínek ve vlastní režii nebo přes obchodního zástupce, který bude Phoros Office jménem Poskytovatele potencionálním uživatelům nabízet, za individuálně domluvených podmínek 

 

2) PŘEDMĚT ZÁVAZKU

 1. Aplikace Phoros je společnou platformou pro zákazníky Non vi Fyziocentra (dále jen "Klienti") na jedné straně a na druhé straně pro provozovatele Non vi Fyziocentra (dále jen "Provozovatel"). Oběma stranám nabízí využití všech nástrojů a funkcí bez omezení vždy v aktualizované podobě.
 2. V souvislosti s uzavřením Smlouvy získává Uživatel výhradní licenci k užívání svého účtu.
 3. Pro Klienty nabízí Aplikace klientský uživatelský účet (dále jen „Phoros District”) zdarma.  Oprávnění užívat Phoros District zdarma vzniká po zřízení uživatelského účtu registrací v Aplikaci.
 4. Pro Provozovatele nabízí Aplikace účet Phoros Office také zdarma, jelikož Provozovatel je současně i Poskytovatelem. Tento účet je pro Provozovatele přímo naprogramován.
 5. Účet Phoros Office je možné otevřít v Aplikaci v jeden okamžik na libovolném množství mobilních zařízení.
 6. Poskytovatel poskytuje Provozovateli oprávnění k výkonu práva zadávat data do Aplikace a užívat všech nástrojů a funkcí, které Aplikace aktuálně nabízí.

 

3) OBJEDNÁVKA

 1. Pro registraci uživatelského účtu Phoros District zadá Uživatel své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a vytvoří vlastní heslo. Pokud je studentem nebo seniorem, vybere příslušnou variantu. Po potvrzení je jeho účet automaticky aktivní.

 

4) PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo licenci Uživateli odejmout v případě porušování licenční smlouvy ze strany Uživatele.
 2. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Uživatel užíváním služeb.
 3. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Aplikace.
 4. Poskytovatel je oprávněn změnit parametry užívání Aplikace, např. omezit funkce některých částí nebo je na určitou dobu vyjmout z Aplikace. Je však povinen tyto změny předem oznámit Uživateli formou informace přímo v Aplikaci a na webových stránkách www.nonvi.cz.
 5. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných Uživatelem, není-li mezi nimi dohodnuto jinak. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto smluvních podmínek a zneužití poskytované služby. O tom je Poskytovatel povinen Uživatele ihned informovat.
 6. V případě, že Uživatel porušuje smluvní podmínky nebo jiná ujednání s Poskytovatelem, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovaný účet zrušit. 
 7. Poskytovatel je oprávněn zkoumat data (soubory) Uživatele, pokud pojme podezření, že jsou tato data (soubory) v rozporu s níže uvedenými podmínkami ukládání dat Uživatelem.

 

5) PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 1. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci jen v souladu s pokyny uvedenými Poskytovatelem, není oprávněn zasahovat do zdrojového kódu ani se nijak pokoušet funkce Aplikace měnit, kopírovat či do nich jakkoliv zasahovat.
 2. Uživatel se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití Aplikace. Uživatel je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.
 3. Uživatel je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) do uživatelského účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Uživatel.
 4. Uživateli je zakázáno využívat Aplikaci k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR či v rozporu s dobrými mravy.
 5. Uživatel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Uživatel zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva Poskytovatele a třetích osob.
 6. Uživatel ručí Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci, ve všech objednávkových formulářích a dalších dokumentech. Zároveň je Uživatel povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů.
 7. Uživatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Poskytovateli, jeho dalším Uživatelům nebo třetím stranám.

 

6) GARANCE DOSTUPNOSTI SLUŽBY, PORUCHY A ODSTÁVKY

 1. Poskytovatel zajistí bezproblémový provoz Aplikace s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou služby provozovány.
 2. Poskytovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.
 3. Poskytovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu Aplikace a serverů.
 4. Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích Poskytovatele, která způsobuje úplnou nefunkčnost či nedostupnost Aplikace, následkem čehož je Uživatel nemůže v plné míře využívat. Za poruchu se nepovažuje plánovaná odstávka.
 5. Poskytovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost Aplikace, která je zapříčiněna třetí stranou.
 6. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost systému, která byla způsobena poruchou či odstávkou v síti Internet mezi Uživatelem a servery Poskytovatele či vyšší mocí. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení Uživatele k Internetu.
 7. O poruchách, odstávkách a důležitých změnách je Poskytovatel povinen informovat Uživatele na stránkách www.nonvi.cz a přímo v Aplikaci v rámci možností s dostatečným předstihem.
 8. Uživatel nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností Aplikace.
 9. Poskytovatel nezodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru či diskového pole (zejména porucha pevného disku).

 

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Poskytovatel v souvislosti s uzavřením smlouvy vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, které do systému vkládá Uživatel. Jediným účelem nakládání s osobními údaji Uživatelů je jejich uchovávání a možnost zpřístupnění Uživateli po dobu trvání smlouvy. 
 2. Pokud v souvislosti s uzavřením smlouvy bude Poskytovatel vystupovat jako zpracovatel osobních údajů, zpracovává osobní údaje u Klientů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail. 
 3. Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.
 5. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.
 6. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zejména tak, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle této smlouvy, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.

 

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným českým právním řádem, zejména zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
 2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
 3. Poskytovatel může kteroukoliv část smlouvy nebo smluvních podmínek změnit kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Zachováním provozu Aplikace i po změně smlouvy, smluvních podmínek či dalších souvisejících dokumentů, dává Uživatel najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu Aplikace.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravující užívání Aplikace jsou platné od 1.1.2021.

 

 

 

logo OPIK

Realizovali jsme projekt „Vývoj informačního systému“, pro který jsme využili OP PIK. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a napomohl návrhu a vzniku nového sofistikovaného informačního systému, jehož součástí je analýza a návrh architektury informačního systému a vývoj betaverze.

©2023 non vi | Tvorba www stránek Martin Lutonský